Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Општествена Одговорност

Општествена Одговорност

“РЕНОВА” како поборник за прогрес на целокупниот општествен живот,акако свесна ООК своите активности ги насочува во повеЌе сегменти. Така да со оглед на тешките економски услови во нашето опкружување а со цел да им излеземе во пресрет на населението без оглед на национална,територијална или полова различност,а воедно и да помогнеме за развој на општеството,мотивирани бевме да превземеме и реализираме развојни хуманитарни проекти

Слободно можеме да кажеме дека интерното однесување на вработените е со висок морален етички карактер заснован од нивната едуцираност и стручност,имено нашата компанија е претплатена многу стручни списанија,често посетуваат семинари, обуки за доусовршување и сл.

Вработените во нашата ООК се со високи хуманистички,колегијални ,коректни односи,имено составот на вработените е од различни возрасти,полови и националности.Така да тимски бевме одлучени да реализираме хуманитарни проекти ,вложувајќи во човечките ресурси, за што ја основавме и фондацијата “РЕНОВА”

Фондација “РЕНОВА”

Програма:

  1. Доделува стипендии на 160 талентирани студенти и средношколци. од кој очекуваме квалитетен стручен кадар кој директно е инволвиран во развој на општеството.
  2. Да влијае во развивање на свеста и зголемување на нивото на образование.
  3. Да ги следи студентите и учениците во текот на образованието и студиите.

Активности:

  1. Средби помеЃу стипендистите и донаторите браќата Идризи.(за запознавање,мисија и плановите на Фондацијата за во иднина)
  2. Кампување и семинари со стипендистите
  3. Средби за прогласување на најуспешен студент
  4. Соработка со фондација Елбухара од Малезија,(и студенти на магистратура во Малезија).

Освен со финансиски средства,делотворни сме и со производи и услуги ,други хуманитарни донаторски општествени активности кој ни се дел од проектот,како:

[check_list]
 • Месечна финансиска помош за неколку социјално и здравсвено загрозени семејства (помош на долгогодишно ниво).
 • Финансирање и донации за изградба и обнова на различни верски објекти (цркви,џамии,манастири)
 • Финансирање и донации при изградба и обнова на образовни и здравствени институции (школи,здравствени домови и сл.) кој е директно вклучено во инфраструктурата на општеството,и негов развој)
 • Финансирање и спонзорство на различни културни и уметнички манифестации.
 • Донации на пензионери за нивни спортски натпревари.
 • Финансирање при издаваштво на книги .(професори,средношколци,поединци)
 • Финансирање на проект и соработка со факултетот од Југоисточна Европа(СЕЕУ) на проект за зближување на компаниите и студентите, и нивно идно вработување.
 • Да напоменеме дека сме активни и во спортот,така да го имаме основано и фудбалскиот клуб “РЕНОВА” кој се натпреварува во првата лига на Р.М,трењираме и млади деца за подигање и одржување на свеста и здрав дух .

Филантропски сме истакнати од УСАИД во соработка со ЦИР-а.од “Проект за зајакнување на граѓанско општество”

Планот на делување за заштитан а животната средина е усогласен со законската регулативе на Р.Македонија,И приближување до Европските стандарди за заШтитан а животната среди на.

Вредно е да споменеме дека високата еколошка свесност на раководството и тимот вработени се рефлектира и во производствениот процес со:

 • Примена на заштитни филтри и прочистувачи за заштита на воздухот и животната средина
 • Користење на современи машини и алати кој не се опасни за околината.
 • Правилно користење на природни ресурси
 • Превземање активности за озеленување и уредување на околината.
 • Регулирање на атмосверски води во нашето опкружување.
 • Транспортните средства ни се опремени со ЕКО филтри.
 • Ставен е нагласок на грижа за вработените(нивното здравје, безбедна работна околина) во производство се со соодветна заштита:работни одела, респираторни маски, нараквици, капи и сл.

За сите гореспоменати активност,секогаш и навремено беа запознати скоро сите пишани и јавни медиуми. Како придобивка имаме многу награди,пофалници,благодарници и јавна промоција на нашиот бренд “РЕНОВА” дека освен економскиот допринос,посветена е, и за развој на општеството во глобала.

За крај би заклучиле дека “РЕНОВА” оваа социјално економска рамнотежа ја има постигнато врз основа на

 • Грижа како за вработените,така и за населението воопшто и почитување на човековите права,и работни стандарди-во рамки на компанијата,и надвор од неа.
 • Согледување и задоволување на потребите на потрошувачите(добар квалитет,поволни цени,навремена испорака и сл.)и коректен однос со добавувачи и партнери.
 • Целосна грижа кон општествено социјалниот живот на населението.
 • Корпоративна филантропија(опишана погоре).
 • Заштита и очувување на животната средина.
 • Инвестиции,и отварање нови работни места во насока на развој на економијата во општеството и пошироко
[/check_list]

“РЕНОВА” незапирајЌи на досега постигнатото,определба е дека во иднина Ќе можеме уште повеќе да ги зголемиме активностите за подобрување и развој на целото општество и покрај останатото да бидеме препознаени како опШтествено одговорна компанија.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.